Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-1_12_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 1. 12. 2014

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni: -

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda, RNDr. P. Bakala, Ph.D., prof. PhDr. I. Korbelářová, Dr.

 

Zasedání uvedla předsedkyně volební komise dr. Foberová a představila přítomné kandidáty na děkana FPF SU. Bylo vzneseno několik dotazů na oba kandidáty. Doc. Šopák hovořil o restrukturalizaci FPF SU. Dr.  Siostrzonek se přiklání k zachování fakulty jako jednoho celku. Prof. Stuchlík ve vztahu a provozu ITF by nic do budoucna neměnil. Propojení jednotlivých oborů fakultu obohacuje. Doc. Šopák zastává také názor, že spolupráce je nezpochybnitelná.

 

Tajné volby kandidáta na děkana:

Volební komise (dr. Foberová – předsedkyně, dr. Urbanec, Mgr. Rataj) vyhlásila výsledky, bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků.

Doc. PhDr. P. Šopák, Ph.D. – 0 platných hlasů

Prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc. – 10 platných hlasů

Kandidátem na funkci děkana FPF SU pro období 1. 3. 2015 – 28. 2. 2019 byl zvolen Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Různé:

Děkan fakulty hovořil o jednání a následné spolupráci s novým vedením města, jedná se o spolupráci celé univerzity, včetně studentů. Dále hovořil o využívání stipendijního fondu, SGS, prezentaci výsledků, tvůrčí aktivity FPF SU a celé univerzity, nutnost zviditelnit se veřejnosti regionu. Propagace školy, možnost vylepovat aktuální události na veřejných místech. Zveřejňovat a aktivity studentů a celé školy (Majáles) v novinách města – Hlásce. Vstup do městských médií, zástupci studentů by se měli zúčastňovat jednání s městem.

Prof. Stuchlík informoval o své výstavě fotografií v trolejbuse městské hromadné dopravy. Takto by se mohly prezentovat i další součásti školy, počínaje ITF, takto vstupovat do povědomí veřejnosti. Dne 2. 12. 2014 proběhne v zasedací místnosti rektorátu první oficiální jednání s představiteli nového vedení Statutárního města Opavy a reprezentací univerzity.

Děkan také hovořil o finančním příspěvku ASPSU, toto projedná s tajemníkem FPF SU pro příští rok, děkan s financováním Asociace počítá.

 

Příští zasedání AS FPF SU bude 5. 1. 2015 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 1. 12. 2014

 

1. AS SU FPF zvolil kandidátem na funkci děkana SU FPF v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlika, CSc. na období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019.

PhDr. Petr Vojta předseda AS SU FPF