Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2014_-6_10_2014

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 6. 10. 2014

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, T. Bílá, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D. J. Skácelík, Mgr. P. Rataj, B. Holzäpfl

Omluveni:

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 8/14/AS – Návrh II. změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Komentář k předloženému materiálu podal děkan fakulty.  Jedná se zřízení Centra multimediální tvorby a jeho začlenění do organizační struktury FPF SU.  Pracoviště povede prof. V. Birgus, jeho zástupcem bude Mgr. J.  Siostrzonek, Ph.D., tajemnicí mgr. Z. Urbánková. Centrum bude propagovat činnost fakulty, bude pronajat stánek v OD Breda, mohou být využiti studenti multimediálních technik a audiovizuální tvorby.

P. Vojtal -  Centrum je začleněno mezi vědeckovýzkumná a tvůrčí pracoviště, i když se jedná převážně o uměleckou činnost. Prostřednictvím Centra budou prezentovány i umělecké a tvůrčí aktivity. Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti – RIV, hodnocení umělecké a tvůrčí činnosti  - RUV. Součástí předloženého materiálu je také organizační schéma fakulty.

Hlasování:  10 pro

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 7/14/AS -  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016. Komentoval děkan - materiál byl projednán s vedoucími jednotlivých ústavů. Snižování propadovosti studentů, omezení přijímání studentů bez přijímacích zkoušek.

Hlasování: 10 pro

 

Děkan informoval – Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě udělila čestný doktorát (doctor honoris causa) prof. Mgr. J. Štreitovi. Udělení čestného doktorátu J. Štreitovi je i oceněním jeho podpory všestranné spolupráce mezi VŠVU a Slezskou univerzitou reprezentovanou ITF.

 

Volba kandidáta na děkana SU FPF v Opavě

(děkan prof. Z. Stuchlík opustil jednání)

Volba volební komise:

  • Návrh – Mgr. Rataj, PhDr. Foberová, Mgr. M. Urbanec.

Hlasování:

  • Mgr. Rataj – 9 pro 1 se zdržel
  • PhDr. Foberová - 9 pro 1 se zdržel
  • Mgr. M. Urbanec - 9 pro 1 se zdržel

AS FPF SU zvolil volební komisi ve složení:  PhDr. L. Foberová, PhD. Mgr. M. Urbanec, Ph.D., Mgr. P. Rataj.

Předsedkyní volební komise byla zvolena PhDr. L. Foberová, Ph.D.

Předpokládané termíny:

Vypsání voleb 9. nebo 10. 10. 2014
Předkládání návrhů do 31. 10. 2014. Otevírání obálek s návrhy + zveřejnění kandidátů 3. 11. 2014.
Představování kandidátů 17. – 21. 11. 2014. Bude upřesněno v čase a místě.
Fakultní kolo volby děkana 1. 12. nebo 8. 12. 2014

 

Různé:

(byl přizván pan děkan na jednání)

Skácelík – dotaz na promoce, zda budou magisterské promoce probíhat v talárech. Byla přizvána proděkanka Korbelářová – mgr. promoce budou v talárech.

Dotaz na organizaci tělesné výchovy, kapacity jsou omezeny, jedná se o předmět kreditu C (1 kredit). Děkan situaci projedná s tajemníkem FPF SU, budou hledat optimální řešení. Ze strany studentů by bylo dobré zmapovat zájem studentů o TV a případně o jaký sport.

 

Příští zasedání AS FPF SU se bude konat 3. 11. 2014 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 6. října 2014

 

  1. AS SU FPF schvaluje II. změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě + organizační schéma SU FPF.
  2. AS SU FPF schvaluje Podmínky přijímacího řízení FPF SU pro akademický rok 2015/2016.
  3. AS SU FPF vypisuje volby kandidáta na děkana SU FPF.
  4. Volební komise je zvolena ve složení PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., Mgr. Petr Rataj.
  5. Předsedkyní volební komise je zvolena PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.

 

 

PhDr. Petr Vojtal

předseda AS SU FPF