Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2015_-13_4_2015

Zápis z řádného zasedání AS FPF SU dne 13. 4. 2015

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., RNDr. J. Kovář, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., Mgr. M. Urbanec, Ph.D., T. Bílá,  J. Skácelík,  B. Holzäpfl

Omluveni: Mgr. P. Rataj

Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. Josef Svoboda,  doc. PhDr. Eva Höflerová, CSc.

 

AS FPF SU projednal a schválil č. j. 3/15/AS – Výroční zpráva o hospodaření FPF SU za rok 2014. Podrobnější informace podal tajemník fakulty. Rozpočet skončil v kladných číslech. Finance byly převedeny do provozního fondu a do fondu odměn. Hospodaření bylo úspěšné. Děkan konstatoval, že rezervy vznikly především díky evropským projektům, které už ovšem skončily. Děkan doporučuje maximální šetření.

Hlasování: 9 pro

 

AS FPF SU projednal čj. 4/15/AS – Návrh na jmenování doc. Čapského členem VR FPF SU. Hlasování proběhlo formou tajné volby. Volební komise –  dr. J. Siostrzonek (předseda), členové prof. J. Štreit, T. Bílá.

Tajné hlasování – 9 přítomných členů senátu souhlasí

 

AS FPF SU vzal na vědomí č. j. 5/15/AS – Ročenka 2014.

 

Různé

  1. Na dnešní jednání AS FPF SU byli pozvání dva vedoucí ústavů – ITF a ÚCJ. Vedoucí ÚCJ se nedostavil a vedoucího ITF (prof. Birgus je v zahraničí) zastoupil dr. Siostrzonek, který informoval AS FPF SU o ITF, jedná se o konsolidovaný ústav, nemají problém s provozem ústavu, s přijímacím řízením (přihlášeno 240 uchazečů). Institut má všechny typy studia včetně doktorského, v budoucnu budou žádat o udělení habilitačního a profesorského řízení.
  2. Svolání zasedání Akademické obce na 4. 5. 2015 v 11.00 hod. (místo bude upřesněno)
  3. Byla otevřena otázka financování RUV – hodnocení umělecké činnosti. Je to aktuální pro ITF a ÚBK, které mají umělecké obory. Ministerstvem byla přidělena částka 4 400 000 Kč, která přišla na univerzitu. Dr. Siostrozonek apeloval na děkana, aby peníze skončily na naší fakultě. Proběhla diskuse k tomuto tématu. Děkan i tajemník fakulty vysvětlovali princip přerozdělování peněz, systém financování, složitý systém výpočtu financování RUV bodů, jsou nutná další jednání prof. Birguse, kvestora a rektora. Nutno ověřit situaci a systém přidělování dotace na jiných vysokých školách (Brno, Ústí nad Labem), které mají také umělecké obory. Dosud se řídíme metodikou ministerstva. Bude se jednat o tomto problému i na AS SU.
  4. Doc Höflerová vznesla dotaz na fungování Centra multimediální tvorby, celkovou charakteristiku, personální obsazení. Děkan – zatím se vše upřesňuje, struktura se bude ještě měnit. Informace poté podá děkan fakulty, pod kterého toto Centrum spadá. Doc. Höflerová také apelovala na větší vzájemnou informovanost, která se týká připravovaných akcí. Případně informovat o akcích, které nepořádá univerzita. Dr. Siostrozonek – informační kanály i zpětně (vzájemná komunikace mezi ÚBK – ITF).
  5. Požadavky na tajemníka – např. vybavit učebny na  Masarykově počítači a další potřebnou technikou. Špatný povrch tabulí. Zakoupení softwaru k hodnocení studentů do IS STAG. Tajemník – požadavky předložit písemně.

 

 

Příští řádné zasedání bude dne 4. 5. 2015 po ukončení zasedání AO.

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 13. 4. 2015

 

  1. AS SU FPF schvaluje výroční zprávu o hospodaření FPF za rok 2014.
  2. AS SU FPF schvaluje návrh děkana na jmenování doc. Mgr. Martina Čapského, Ph.D. za člena Vědecké rady FPF.
  3. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s Ročenkou FPF za rok 2014.
  4. Svolání zasedání Akademické obce SU FPF je určeno na den 4. května 2015 v 11:00.

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF