Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-4_1_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 4. 1. 2016

 

Přítomni: prof. Mgr. J. Štreit, dr. h. c., Mgr. J. Siostrzonek, Ph.D., PhDr. P. Vojtal, PhDr. L. Foberová, Ph.D., T. Bílá, Mgr. M. Urbanec, Ph.D., Mgr. P. Rataj,  J. Skácelík
Omluveni: B. Holzäpfl,  RNDr. J. Kovář, Ph.D.
Hosté: prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.

 

Program zasedání:

AS SU FPF projednal a schválil č. j.  12/15/AS – Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro doktorské studijní programy. Komentář podal děkan – nedošlo k žádným změnám.

Hlasování: 8 hlasů pro

 

Různé:

Byla projednána otázka zveřejňování pozvánek na řádná zasedání AS SU FPF – web, nástěnky.

 

Volby – děkan blahopřál zvoleným budoucím členům AS SU FPF z řad akademických pracovníků (viz. Protokol o výsledních 1. kola opakovaných voleb do AS SU FPF ze dne 16. a 17. 12. 2015).

 

Děkan informoval o financování fakulty (univerzity) na rok 2016. Financování má být přibližně stejné, fakulta výrazně zlepšila výsledky hodnocení RIV.

Dotaz J. Siostrzonka na  publikační činnost, konkrétně přidělování ISBN, ISSN, zda by nešlo tyto záležitosti převést na fakultu. Toto nelze, jelikož univerzita má právní subjektivitu, fakulta ne. Pro hodnocení RIV musí být určitý postup při přidělování ISBN.

Prof. Štreit zdůraznil nutnost propagace univerzity a fakulty na veřejnosti.

 

Příští zasedání AS SU FPF  se koná 1. 2. 2016 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 4. 1. 2016

 

  1. AS SU FPF schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy realizované na SU FPF pro akademický rok 2016/2017.

 

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF