Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-7_11_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 7. 11. 2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Jiří Skácelík

Omluveni: Tereza Bílá. doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. J. Svoboda

Předseda senátu na řádném zasedání přivítal všechny členy včetně nového člena AS SU FPF - Jiřího Skácelíka, který se stal členem senátu místo D. Nové, která přerušila studium. Dále přivítal děkana a tajemníka FPF SU.

Program:

 1. AS SU FPF projednal a schválil č. j. 12/16/AS - Doplněk Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. Materiál je stejný a nemění se, je tam pouze změna v př. řízení u fyzik. oborů. Připomínka dr. Slaného - požadavky na studenty pro přijímací řízení Theoretical Physisc a Computational Physics by se měly sjednotit následovně:
  Theoretical Physics
  Oral exam: an interview testing knowledge and motivation
  Current information at http://www.fpf.slu.cz
  Requirements - Bachelor's Degree in physics or related fields of study.
  Computational Physics
  Oral exam: an interview testing knowledge and motivation
  Requirements - Bachelor's Degree in programme B1701 Physics (field of study Astrophysics) or B1702 Applied Physics (field of study Computer Technics and its Applications, Monitoring of Environment, Multimedia Techniques), or Bachelor's Degree in a related field of study.
  Nahradit textem, který je v Theoretical Physics. Projednat s doc. Hledíkem a prof. Korbelářovou.
  Připomínka byla senátem akceptována, bude uvedena v usnesení.

  Hlasování: 8 hlasů pro

 2. AS SU FPF bere na vědomí č. j. 10/16/AS - Rozhodnutí děkana č. 3 o přidělení prospěchových stipendií za akademický rok 2015/2016 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů.

 3. AS SU FPF bere na vědomí č. j. 11/16/AS - Rozhodnutí č. 4 o přidělení prospěchových stipendií za akademický rok 2016/2017 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů.

Komentář k oběma materiálům podal děkan. Studentská komora poděkovala děkanovi za vypracování pravidel. Prospěchová stipendia budou takto formou "Rozhodnutí děkana" řešena každý rok. Dotaz dr. Kováře - zda bude pros. stipendium vyplaceno i studentovi, který v průběhů příslušného ak. roku ukončil studium? Děkan - pokud bude splňovat podmínky, tak ano.

Hlasování: 8 hlasů pro, AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí.

4. Volby do senátu SU: musí proběhnout doplňující volby do studentské komory AS SU a také do celého senátu SU, kterému končí funkční období v únoru příštího roku. Odstoupil předseda AS SU dr. Slováček z funkce i z členství v AS SU. Dne 8. 11. 2016 se uskuteční zasedání AS SU. Ustanovení dílčí volební komise na FPF SU:

Mgr. Marie Crhová, Ph.D. (ÚCJ) - hlasování: 7 pro
Bc. Adriana Stušková, f160692 - hlasování: 7 pro
Bc. Barbora Hrošová, f160688 - hlasování: 7 pro

(obě studentky 1. ročníku navazující studia bohemistiky)
Komise neprodleně zasedne, zvolí předsedkyni a začne pracovat v intencích Volebního a jednacího řádu.


Různé:

 • Skácelík - na tajemníka, na kolejích Hradecká je vadná elektroinstalace ve 3. patře
 • Vojtal - na tajemníka, výměna vadných (starých a nefunkčních) dataprojektorů v učebnách na Masarykové, bude realizováno během příštího týdne
 • Siostrzonek - naopak na Hradecké fungují přístroje bezchybně
 • Dotaz na možnost ubytování pro hosty v rámci fakulty? Komárovská, Olbrichova?
 • Děkan informoval o setkání děkanů filozofických fakult, systém sebehodnocení aktivit fakult
 • Dne 16. 11. vernisáž výstavy ve vestibulu Masarykova

Příští zasedání AS SU FPF se bude konat dne 5. 12. 2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 7. 11. 2016

 1. AS SU FPF schvaluje doplněk Podmínek přijímacího řízení SU FPF na akademický rok 2017/2018 s připomínkou.
 2. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s Rozhodnutím děkana č. 3 o přidělení prospěchových stipendií za akademický rok 2015/2016 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů.
 3. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s Rozhodnutím č. 4 o přidělení prospěchových stipendií za akademický rok 2016/2017 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů.
 4. Pro volby do senátu SU a pro doplňující volby do senátu (studentské komory) byla zvolena dílčí volební komise ve složení: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., Bc. Adriana Stušková, Bc. Barbora Hrošová.
 5. Dílčí volební komise si zvolí předsedkyni a začne pracovat ve shodě s Volebním a jednacím řádem.

 

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF