Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2016_-7_3_2016

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 7. 3. 2016

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Tereza Bílá, Mgr. Petr Rataj, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., BcA. Bc. Ondřej Durczak, Dominika Nová

Omluveni: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Ing. Mgr. Josef Svoboda

 

Přivítání členů nového AS SU FPF, děkana, tajemníka.

 

Volby nového předsedy senátu a místopředsedů. Návrh složení volební komise: J. Siostrzonek, J. Kovář, T. Bílá (všichni pro), předsedou volební komise byl J. Siostrzonek.

Návrhy kandidátů na funkce:

  1. Návrh na místo předsedy AS SU FPF – P. Vojtal (navržený souhlasil). Proběhla tajná volba s výsledkem – 8 hlasů pro, 1 hlas neplatný.
  2. Návrh na místo předsedy komory akademických pracovníků (zároveň místopředseda AS SU FPF) – P. Slaný (navržený souhlasil), tajná volba – 4 hlasy pro, 1 hlas neplatný.
  3. Návrh na místo předsedy studentské komory (zároveň místopředseda AS SU FPF) – O. Durczak (navržený souhlasí), tajná volba – 4 hlasy pro.

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 1/16/AS – Návrh rozpočtu FPF pro rok 2016. Komentář podal děkan, následně tajemník. Rozpočet musí být vyrovnaný. Doplňková činnost v kladných číslech – zisková. Veškeré přidělené prostředky jsou o 0,86 % nižší a od toho se bude také vyvíjet přerozdělování na jednotlivé součásti. I v tomto roce přidělené peníze nesouvisí s počtem přijatých a studujících studentů. Není jasné, jaké bude situace v r. 2017, počet studentů klesá na všech VŠ. Byl vznesen dotaz, kdy bude připraven konkrétní rozpis fin. prostředků na jednotlivé složky FPF, aby mohl být projednán na řádném zasedání AS 4. 4. 2016 (včetně příslušného časového předstihu). Tajemník se vyjádřil, že termín pravděpodobně stihne.

Hlasování: 9 pro

 

Různé:

T. Bíla – dotaz na prospěchová stipendia. Děkan – vše je připraveno, není proti zavedení těchto stipendií, proděkanka Korbelářová toto připravuje. Tento systém stipendií bude připraven, důležitý bude způsob posuzování a kritéria posuzování.

 

Humanizace prostor na fakultě – dotaz na tajemníka. Tajemník – využívání vnějších prostor (Masarykova), stavební úpravy, nákup inventáře pro tyto prostory. Proběhla výměna oken na Palhanci.

 

Příští zasedání AS se bude konat 4. 4. 2016 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 7. 3. 2016

  1. Předsedou AS SUFPF byl zvolen PhDr. Petr Vojtal
  2. Předsedou zaměstnanecké komory AS SU FPF byl zvolen RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
  3. Předsedou studentské komory AS SU FPF byl zvolen BcA. Bc. Ondřej Durczak.
  4. AS SU FPF schvaluje Návrh rozpočtu SU FPF pro rok 2016.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF