Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-3_5_2017

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 3. 5. 2017


Přítomni: PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Jiří Skácelík,  prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.,

Omluveni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Bc. Ondřej Hložek

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ing. Mgr. J. Svoboda, Ondřej Mazurek

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 3/17/AS – Návrh rozpočtu pro rok 2017, informace podal tajemník. Na příští zasedání bude předložen rozpis finančních prostředků pro jednotlivá pracoviště.
Hlasování: 8 hlasů pro

Různé:

  • Děkan informoval o evropských projektech.
  • Dr. Vojtal – je nutné připravit (aktualizovat)  dokumenty – Statut FPF, Volební řád (předkládá děkan), Jednací řád (předkládá senát). S tím souvisí vznik legislativní komise ve složení dr. Vojtal, dr. Slaný, Mgr. Durczak.
    Hlasování o složení leg. komise: 8 hlasů pro
  • Byl vznesen dotaz na zavedení elektronických voleb do různých fakultních a univerzitních orgánů – nutno vycházet z VŘ senátu SU.
  • Studenti informovali o programu letošního Majálesu.


Příští zasedání AS SU FPF se bude konat 5. 6. 2017 ve 13.00 hod.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 3. 5. 2017

 

AS SU FPF schvaluje Návrh rozpočtu SU FPF pro rok 2017.

 

 

Zápis ze zasedání Akademické obce SU FPF dne 3. 5. 2017


Přítomni: dle prezenčních listin

Byla přednesena zpráva o činnosti AS SU FPF za období 11. 5. 2016 – 3. 5. 2017. Zprávu přednesl předseda AS SU FPF  PhDr. P. Vojtal.

Byla přednesena zpráva o činnosti studentské komory AS SU FPF za období 11. 5. 2016 – 3. 5. 2017.  Tuto zprávu přednesl předseda studentské komory AS SU FPF  MgA. Mgr. O. Durczak.

Zprávu o činnosti Filozoficko – přírodovědecké fakulty za období 11. 5. 2016 – 3. 5. 2017 přednesl děkan fakulty Prof. RNDr. Z. Stuchlík, CSc.

Diskuse, návrh usnesení.
Diskuse:
Usnesení: Se zprávami předsedy AS SU FPF, předsedy studentské komory AS SU FPF a děkana FPF textem souhlasili všichni přítomni členové AO.  
Hlasování: všichni přítomní pro