Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-5_6_2017

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 5. 6. 2017

 

Přítomni: PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak,  RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.,  Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D

Bc. Ondřej Hložek

Omluveni: Prof.  Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ing. Mgr. J. Svoboda, Doc. Ing. P. Tuleja, Ph.D., Bc. O. Mazurek, Bc. J. Skácelík

 

Předseda senátu přivítal všechny přítomné, včetně pana rektora.

Bc. J. Skácelík ke dni 31. 5. 2017 ukončil studium a zároveň písemně požádal dle čl. 10 (7) Volebního a jednacího řádu AS SU v Opavě, FPF SU v Opavě  o umístění na seznam náhradníků do doby, než proběhne zápis do řádného navazujícího mgr. studia.

 

AS SU FPF  projednal a schválil č. j. 6/17/AS – Návrh rozpisu příspěvku a dotace FPF pro r. 2017. Komentář podal tajemník fakulty, návrhy byl projednán se všemi pracovišti FPF SU.

Mgr. Siostrzonek dotaz, zda není možné tento materiál schvalovat dříve, aby bylo možné finance čerpat během prvního pololetí příslušného roku? Tajemník – doporučuje řídit se rozpočtovým provizoriem a dle toho finance čerpat, pokud by mělo dojít k nějakým problémům, tajemník včas příslušné pracoviště upozorní.

Hlasování: AS SU FPF materiál schvaluje – 8 hlasů pro.

 

AS SU FPF projednal a schválil č. j. 5/17/AS- Studijní plány 2017/2018. Komentoval děkan, oproti minulým letům nedošlo k podstatným změnám – změny jsou minimální.

Hlasování: AS SU FPF materiál schvaluje – 8 hlasů pro.

 

AS SU FPF projednal a předběžně souhlasí s č. j. 4/17/AS – Záležitosti disciplinární komise FPF SU. AS SU FPF bere na vědomí odvolání tří členů této komise. Přistoupil k tajné volbě nově navržených kandidátů na členství v disc. komis. Volební komise dr. Kovář (předseda), bc. Hložek, doc. Čermák. Proběhlo tajné hlasování:

D. Muroňová – 7 platných hlasů

Mgr. J. Boček – 8 platných hlasů

Mgr. R. Glabazňa – 8 platných hlasů

Bylo odevzdáno 8 hlasovacích lístků, všechny jsou platné.

AS SU FPF předběžně souhlasí  s jmenováním navržených kandidátů.

 

Různé:

Proběhla prezentace rektora SU „Slezská univerzita 2017+“ (text prezentace k nahlédnutí).

Dotaz doc. Čermáka na prostupnost mezi profesními a akademickými studijními programy, rozhodující jsou přijímací zkoušky. Děkan vyjádřil v této oblasti  podporu rektorovi.

Děkan informoval o výsledcích přijímacího řízení (473 bc., 160 nav.).

O. Durczak upozornil na oživení web stránek, nutno konkretizovat fakta.

Děkan poděkoval O. Hložkovi za pozvání a organizaci večera autorského čtení poezie docenta Ladislava Soldána.

Ze studentské komory vzešel dotaz na tajemníka, zda bude možné realizovat krytý přístřešek na jízdní kola v areálu školy na Hradecké ulici.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 5. 6. 2017

  1. AS SU FPF schvaluje Návrh příspěvku a dotace SU FPF pro rok 2017.
  2. AS SU FPF schvaluje Studijní plány SU FPF na akademický rok 2017/2018.
  3. AS SU FPF bere na vědomí odvolání těchto členů Disciplinární komise: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., Bc. Tereza Bílá, Jiří Skácelík.
  4. AS SU FPF zvolil kandidáty na jmenování členy Disciplinární komise: Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D., Denisa Muroňová, Mgr. Jan Boček.

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF