Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Oddíly

Nacházíte se zde: Úvod / FPF / Zápisy / Akademický senát / as-fpf-2017_-6_3_2017

Zápis z řádného zasedání AS SU FPF dne 6. 3.  2017

 

Přítomni: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., PhDr. Petr Vojtal, RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Jiří Skácelík

Omluveni: Tereza Bílá, Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.,  prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ing. Mgr. J. Svoboda

Nepřítomní senátoři: T. Bílá a doc. P. Čermák – nutno ověřit z jakého důvodu nechodí na zasedání AS SU FPF a následně situaci řešit.

 

Různé:

  1. Děkan informoval o stavu přijímacího řízení, zatím je to přibližně stejné jako vloni.
  2. Informace o rozpočtových záležitostech, stavba na Hauerové – bude probíhat ještě jednání s rektorem. Nový rozpočet bude vytvořen přesně podle pravidel, děkan informoval o jednáních a kompenzaci financí z MŠMT, kde nebyla zohledněna FPF v r. 2016. Byl vznesen dotaz na provoz objektu na Hauerové – zda na provoz této budovy fakulta má finance a zda tuto budovu vůbec potřebuje.
  3. Rektor na KR konstatoval, že se FPF má dynamicky rozvíjet.
  4. Děkan navrhnul odvolání proděkana dr. Bakaly, Ph.D. Navrhl také jeho nástupce do funkce proděkana pro informace a rozvoj dr. T. Gráfa, Ph.D. Předseda senátu přednesl znění usnesení, senát odvolání a jmenování bere na vědomí a souhlasí. Proběhlo hlasování o odvolání dr. Bakaly – 6 hlasů pro, hlasování pro jmenování dr. Gráfa do funkce proděkana – 6 hlasů pro.
  5. Tajemník  informoval o hospodaření fakulty, kladný hospodářský výsledek. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016 bude předložena.
  6. Diskuse ohledně provozu a budovy kolejí na Palhanci. Objekt se stává pro fakultu ztrátovým, zájem o ubytování studentů je mizivý.
  7. J. Skácelík informoval o zasedání valné hromady ASPSU, o konání studentského plesu. Dále studenti požádali tajemníka, aby p. Gašpieriková upozornila dopředu ubytované studenty, než začne „zkoušet“ požární sirény. Dotaz studentů na předpis, proč se k přihlášce na navazující magisterské studium musí dokládat i maturitní vysvědčení? Zda by nebylo možné tento předpis zrušit.

 

Příští zasedání AS SU FPF se bude konat 3. 4. 2017 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu SU FPF ze dne 6. 3. 2017

  1. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s rozhodnutím děkana o odvolání RNDr. Pavla Bakaly, Ph.D. z funkce proděkana pro informace a rozvoj SU FPF.
  2. AS SU FPF bere na vědomí a souhlasí s rozhodnutím děkana o jmenování RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. do funkce proděkana pro informace a rozvoj SU FPF.

 

PhDr. Petr Vojtal
předseda AS SU FPF